De bezinking in reservoirs van industriële en communale afvalwaterzuiveringen kan ongunstig worden beïnvloed doordat de slibruimer een te hoge gemiddelde snelheid heeft. Maar welk verschijnsel treedt dan op en wat is nou de optimale snelheid van een slibruimer?

Afvalwaterbehandeling in drie trappen

Voordat we deze vragen beantwoorden, beschrijven we in het kort het verloop van de drie meest toegepaste trappen bij de behandeling van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s).

Voorzuivering

De eerste trap begint meestal bij het rooster en de zandvang direct achter het influentgemaal en richt zich op het verwijderen van grove delen en zand. Dit proces moet voorkomen dat deze stoffen verderop in het zuiveringsproces verstopping en slijtage veroorzaken.

Mechanische zuivering

Na de zandvanger volgt in de regel een voorbezinktank waarin het primaire slib wordt afgescheiden. Soms blijft deze stap achterwege.

Biologische zuivering

In de derde trap worden opgeloste en zwevende organische verontreinigingen op biologische wijze verwijderd. Vervolgens wordt het actiefslib in een nabezinktank afgescheiden.

Na de derde trap wordt het gezuiverde afvalwater veelal geloosd op het oppervlaktewater. Als vierde trap wordt soms een vergaand of fysisch-chemisch zuiveringsproces ingezet.

Opwerveling van bezonken slib

De praktijk leert dat het rendement van het bezinkingsproces ongunstig kan worden beïnvloed door opwerveling van bezonken slib. Dit verschijnsel wordt turbulentie genoemd. Zo worden onopgeloste deeltjes in de bezinktank opgewerveld door een te hoge snelheid van de slibruimer en mogelijk met het effluent afgevoerd. Dit is een onwenselijke situatie omdat RWZI’s moeten voldoen aan strenge lozingseisen.

Gemiddelde snelheid van een slibruimer

De gemiddelde snelheid van een slibruimer in een RWZI moet dus voldoende laag zijn om turbulentie te voorkomen. Zo draagt hij in positieve zin bij aan het rendement van de bezinking. Als omtreksnelheid voor de slibruimer bij ronde tanks wordt daarom max. 0,06 à 0,07 m/sec aanbevolen, en als snelheid bij rechthoekige tanks ca. 0,01 m/sec.

Interessant voor uw netwerk?

Deel dan deze pagina op onderstaande sociale media: